Modificarea instalatiilor

In conformitate cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/ 2004, orice modificare a instalatiei de gaze existente, inclusiv a înlocuirii unor receptori, se face în mod obligatoriu în baza acordului de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze (în cazul unei modificari de instalatie fara marire de debit nu este necesar Acordul de acces).

CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE EXISTENTE IN CAZUL MARIRII DEBITULUI (DE EXEMPLU, PENTRU MONTAREA UNEI CENTRALE TERMICE MURALE) ?

– Pentru marirea debitului instalatiei de utilizare (de exemplu, în vederea montarii unei centrale termice murale) trebuie parcursi, în conditiile legii, urmatorii pasi:(1) Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr.1) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr.1). Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr. 2) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr. 2). (2) Eliberarea de catre furnizor a Acordului de acces în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii. (3) Pentru proiectarea si executia modificarii instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.).

CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE EXISTENTE FARA MARIREA DEBITULUI (CU PASTRAREA NUMARULUI DE FOCURI APROBAT) ?

– Pentru modificarea instalatiei de utilizare fara marire de debit (cu pastrarea numarului de focuri aprobat) trebuie parcursi, în conditiile legii, urmatorii pasi: (1) Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului si depunerea unei cereri în acest sens (la care se anexeaza copie dupa B.I./ C.I., copie dupa actul de detinere a spatiului precum si, dupa caz, acordul scris al proprietarului). Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului si depunerea unei cereri în acest sens (la care se anexeaza copie dupa certificatul de înmatriculare, copie dupa actul de detinere a spatiului precum si, dupa caz, acordul scris al proprietarului). (2) Eliberarea Avizului de solutie tehnica de catre Serviciul Tehnic în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii. (3) Pentru proiectarea si executia modificarii instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) .

CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE IN VEDEREA SEPARARII CONSUMURILOR (CU MONTAREA DE CONTOARE DE APARTAMENT) ?

– Pasii care trebuie parcursi în acest caz sunt aceiasi ca mai sus (modificare de instalatie fara marirea debitului). – Reglementarile în vigoare nu permit montarea de contori “pasanti” (respectiv contori suplimentari de apartament, cu mentinerea contorului comun de scara).

– Montarea unui contor individual de apartament presupune executarea unei lucrari de separare a instalatiei de alimentare cu gaze, prin instalarea unei noi coloane montante. In vederea realizarii lucrarii de separare a instalatiei de gaze si de montare a contorului individual de apartament trebuie depusa în prealabil o cerere la societatea noastra.

– Proiectarea si executia lucrarii de separare se poate face, pe cheltuiala beneficiarului, de catre una din firmele autorizate în acest sens de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.). Dupa executia si receptia lucrarii de separare, fiecare nou beneficiar va încheia un Contract de furnizare gaze naturale în baza caruia se va monta contorul individual de apartament.

– Aparatul de masurare (contorul) este proprietatea Furnizorului (Art.9, lit.j, din Contractul de furnizare gaze naturale), prin urmare montarea acestuia nu implica nici o cheltuiala din partea consumatorului.

– In situatia în care în imobil exista locatari care nu doresc separarea, instalarea noii coloane montante nu presupune în mod obligatoriu demontarea coloanei montante existente, acesti locatari putând ramâne racordati la vechea coloana o perioada nedefinita de timp, continuând sa consume gaze pe vechiul contor (comun). Daca unul din locatarii care initial au optat sa ramâna racordati pe vechea coloana doreste sa se separe ulterior de vechea instalatie (în vederea montarii contorului individual de gaze), acesta trebuie sa achite investitorilor initiali (proprietarilor noii coloane montante) o cota-parte din investitia initiala.

CUM TREBUIE SA PROCEDEZE SOLICITANTUL IN SITUATIA IN CARE EXISTA INVESTITORI INITIALI ?

– In situatia în care exista investitori initiali solicitantul trebuie sa suporte o cota-parte din investitie, platibila acestora sub forma de despagubire. – Cuantumul cotei-parti se stabileste, în baza devizului lucrarii, de catre investitorul initial si viitorul beneficiar fie pe cale amiabila, fie prin hotarâre judecatoreasca, urmând ca ulterior investitorul initial sa comunice furnizorului de gaze acordul sau privind racordarea viitorului beneficiar. Furnizorul de gaze nu are nici un fel de atributii si metodologii de calcul privitor la cuantumul diverselor cote-parti din valoarea investitiei, platibile investitorilor initiali sau anteriori de catre beneficiarii ulteriori.

– Legea Gazelor nr. 351/ 14 iulie 2004 (publicata în Monitorul Oficial nr. 679/ 28.07.2004) prevede la Art.85, alin.(1), lit.(g): “Societatea de distributie a gazelor naturale are dreptul sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii: 1. Prezentarea acceptului proprietarului; sau 2. Prezentarea acordului solicitantului de acces privind despagubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, sa îl despagubeasca pe proprietar pentru partea ce îi revine din investitia facuta”. Astfel, conform Legii Gazelor, se elibereaza acordul de acces la reteaua de distributie unui solicitant în baza prezentarii de catre acesta a unei. Declaratii notariale din care sa rezulte angajamentul solicitantului de a-si achita cota-parte din investitie catre investitorii initiali.