Executam instalatii de gaz

instalatii gaz

Gaze natural: proiectare, executie:

  • separare (pentru instalatii gaze apartamente)
  • renominalizarea consumatorilor
  • instalatii interioare

Proiectare si executie instalatii sanitare / de incalzire de dimensiuni mici (apartamente, vile) cat si cele industriale (hale, spatii comerciale).

 

 Firma noastra se ocupa  atat de realizare proiectului a instalatiei propriuzise cat si de  toate demersurile necesare  pentru obtinera tuturor avizelor,  dumneavoastra netrebuind sa pierdeti timpul cu deplasari repetate la GDF SUEZ  distrigaz sud retele  Radet MLPAT etc 

 

– In conformitate cu  hotarirea de guvern   pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale (publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 255 bis din 16 aprilie 2009 ) si cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, orice instalatie noua de gaze naturale trebuie sa aiba în mod obligatoriu acordul de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze. Acordul de acces permite beneficiarului sa încheie Contractul de proiectare si executie a lucrarii cu una din firmele autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.E ) pentru proiectarea si executia instalatiilor de gaze naturale. Inainte de începerea propriu-zisa a lucrarilor de executie, instalatorul autorizat are obligatia de a depune la Serviciul Tehnic al furnizorului documentatia tehnica, în vederea obtinerii avizului tehnic. Punerea în functiune si receptia lucrarii se face de catre personalul de specialitate al furnizorului.

CARE ESTE METODOLOGIA DE INTRODUCERE A GAZELOR DACA PE STRADA NU EXISTA CONDUCTA DE GAZE ?

Pentru introducerea gazelor naturale prin extinderea conductei de gaze stradale trebuie parcursi, în conditiile legii, urmatorii pasi:

(1) Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr.1). Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr. 2) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr. 2).

(2) In functie de rezultatul analizei de eficienta economica a proiectului conductei stradale precum si a posibilitatilor investitionale, accesul solicitantului la sistemul de distributie poate fi acceptat (prin eliberarea Acordului de acces) sau refuzat. In cazul acceptarii, investitia se suporta integral de furnizor. In conditiile lipsei fezabilitatii economice a proiectului conductei stradale, solicitantul poate participa, în conformitate cu art. 65, alin.(2) din Legea Gazelor (Legea nr. 351/ 14.07.2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 679/ 28.07.2004), la cofinantarea lucrarilor necesare pentru conectarea la sistemul de distributie gaze naturale.

In cazul în care solicitantul este interesat în cofinantarea investitiei necesare pentru conectarea la sistemul de distributie gaze naturale, acesta trebuie sa-si comunice în scris acordul în acest sens. In urma primirii acordului solicitantului de a participa la cofinantarea lucrarilor necesare, se va proceda la efectuarea lucrarilor de proiectare si la elaborarea proiectului tehnic de realizare a conductelor de distributie aferente investitiei.

Distribuitorul va suporta costurile legate de realizarea proiectului tehnic (inclusiv acordarea de asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarilor de realizare a investitiei, precum si obtinerea avizelor si Autorizatiei de construire necesare), aceste costuri urmând a reprezenta parte din costurile suportate de furnizor în cazul realizarii investitiei. Dupa finalizarea proiectului tehnic furnizorul îl va informa pe solicitant asupra costurilor totale ale investitiei precum si asupra partii din aceste costuri care ar urma sa fie cofinantata de catre solicitant.

(3) Dupa obtinerea Acordului de acces, completarea si depunerea de catre solicitant a cererii de racordare la sistemul de distributie gaze naturale (conf. Anexei nr. 3 pentru persoane fizice si conf. Anexei nr. 4 pentru persoane juridice) . Aceasta cerere se depune într-un termen-limita de 60 de zile de la data obtinerii Acordului de acces (termen dupa care Acordul de acces îsi pierde valabilitatea). Dupa depunerea cererii de racordare furnizorul are obligatia de a comunica tariful de racordare si, în cazul achitarii acestuia, de a pune la dispozitia solicitantului Contractul de racordare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare.

(4) Incheierea de catre solicitant a Contractului de racordare (Conform Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si Anexei 4 la acesta, aprobat prin HG nr.1043/ 2004 si publicat în Monitorul Oficial nr. 693/ 02.08.2004) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare (cu achitarea în prealabil a tarifului de racordare).

(5) In baza Contractului de racordare furnizorul va asigura contra cost proiectarea si executarea instalatiei de racordare (bransamentului) în regie proprie sau prin intermediul agentilor economici autorizati de catre A.N.R.G.N. Selectarea agentului economic va fi realizata în sistem concurential (prin licitatie publica, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare).

(6) Dupa receptia instalatiei de racordare (bransamentului), pentru proiectarea si executia instalatiei interioare de gaze (conform datelor tehnice stipulate în Acordul de acces) solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de A.N.R.E. Proiectul si executia instalatiei interioare de gaze vor fi realizate pe cheltuiala solicitantului.

(7) Dupa receptia instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul va încheia cu furnizorul un Contract de furnizare gaze naturale (conform unui Contract-cadru reglementat), în baza caruia va fi montat contorul de gaze si va începe furnizarea gazelor naturale la noua adresa de consum.

CARE ESTE METODOLOGIA DE INTRODUCERE A GAZELOR DACA PE STRADA EXISTA CONDUCTA DE GAZE, DAR IMOBILUL NU ARE BRANSAMENT ?

Pentru introducerea gazelor naturale în cazul existentei conductei stradale dar a lipsei bransamentului (imobil neracordat) trebuie parcursi, în conditiile legii, pasii prezentati mai sus, mai putin pasul 2, care va avea urmatoarea formulare:

(2) Eliberarea de catre furnizor a unui raspuns în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii (Acordul de acces).

 MODIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE EXISTENTE

– In conformitate cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT DPE  2008 , orice modificare a instalatiei de gaze existente, inclusiv a înlocuirii unor receptori, se face în mod obligatoriu în baza acordului de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze (în cazul unei modificari de instalatie fara marire de debit nu este necesar Acordul de acces).

 CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE EXISTENTE IN CAZUL MARIRII DEBITULUI (DE EXEMPLU, PENTRU MONTAREA UNEI CENTRALE TERMICE MURALE) ?

– Pentru marirea debitului instalatiei de utilizare (de exemplu, în vederea montarii unei centrale termice murale) trebuie parcursi, în conditiile legii, urmatorii pasi:

(1) Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr.1) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr.1). Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr. 2) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr. 2).

(2) Eliberarea de catre furnizor a Acordului de acces în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii.

(3) Pentru proiectarea si executia modificarii instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.E.).

 CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE IN VEDEREA SEPARARII CONSUMURILOR (CU MONTAREA DE CONTOARE DE APARTAMENT) ?

– Pasii care trebuie parcursi în acest caz sunt aceiasi ca mai sus (modificare de instalatie fara marirea debitului).

– Reglementarile în vigoare nu permit montarea de contori “pasanti” (respectiv contori suplimentari de apartament, cu mentinerea contorului comun de scara).

– Montarea unui contor individual de apartament presupune executarea unei lucrari de separare a instalatiei de alimentare cu gaze, prin instalarea unei noi coloane montante. In vederea realizarii lucrarii de separare a instalatiei de gaze si de montare a contorului individual de apartament trebuie depusa în prealabil o cerere la societatea noastra.

– Proiectarea si executia lucrarii de separare se poate face, pe cheltuiala beneficiarului, de catre una din firmele autorizate în acest sens de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.E.). Dupa executia si receptia lucrarii de separare, fiecare nou beneficiar va încheia un Contract de furnizare gaze naturale în baza caruia se va monta contorul individual de apartament.

– Aparatul de masurare (contorul) este proprietatea Furnizorului (Art.9, lit.j, din Contractul de furnizare gaze naturale), prin urmare montarea acestuia nu implica nici o cheltuiala din partea consumatorului.

– In situatia în care în imobil exista locatari care nu doresc separarea, instalarea noii coloane montante nu presupune în mod obligatoriu demontarea coloanei montante existente, acesti locatari putând ramâne racordati la vechea coloana o perioada nedefinita de timp, continuând sa consume gaze pe vechiul contor (comun). Daca unul din locatarii care initial au optat sa ramâna racordati pe vechea coloana doreste sa se separe ulterior de vechea instalatie (în vederea montarii contorului individual de gaze), acesta trebuie sa achite investitorilor initiali (proprietarilor noii coloane montante) o cota-parte din investitia initiala.

 CUM TREBUIE SA PROCEDEZE SOLICITANTUL IN SITUATIA IN CARE EXISTA INVESTITORI INITIALI ?

– In situatia în care exista investitori initiali solicitantul trebuie sa suporte o cota-parte din investitie, platibila acestora sub forma de despagubire.

– Cuantumul cotei-parti se stabileste, în baza devizului lucrarii, de catre investitorul initial si viitorul beneficiar fie pe cale amiabila, fie prin hotarâre judecatoreasca, urmând ca ulterior investitorul initial sa comunice furnizorului de gaze acordul sau privind racordarea viitorului beneficiar. Furnizorul de gaze nu are nici un fel de atributii si metodologii de calcul privitor la cuantumul diverselor cote-parti din valoarea investitiei, platibile investitorilor initiali sau anteriori de catre beneficiarii ulteriori.

– Legea Gazelor nr. 351/ 14 iulie 2004 (publicata în Monitorul Oficial nr. 679/ 28.07.2004) prevede la Art.85, alin.(1), lit.(g): “Societatea de distributie a gazelor naturale ……. are dreptul ……..…. sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii: 1. Prezentarea acceptului proprietarului; sau 2. Prezentarea acordului solicitantului de acces privind despagubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, sa îl despagubeasca pe proprietar pentru partea ce îi revine din investitia facuta”. Astfel, conform Legii Gazelor, se elibereaza acordul de acces la reteaua de distributie unui solicitant în baza prezentarii de catre acesta a unei.

Declaratii notariale din care sa rezulte angajamentul solicitantului de a-si achita cota-parte din investitie catre investitorii initiali.

MODIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE EXISTENTE

– In conformitate cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/ 2004, orice modificare a instalatiei de gaze existente, inclusiv a înlocuirii unor receptori, se face în mod obligatoriu în baza acordului de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze (în cazul unei modificari de instalatie fara marire de debit nu este necesar Acordul de acces).

CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE

– Conform Legii nr.463/ 2001, Art.20^5, alin.2, furnizarea gazelor naturale se poate face doar în baza de Contracte de furnizare valabil semnate de catre furnizor si consumator. Contractele-cadru de furnizare gaze naturale pentru cele doua categorii de consumatori captivi (casnici – inclusiv Asociatii de Proprietari -, si noncasnici) au fost actualizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) prin Decizia nr.182/ 10.03.2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225/17.03.2005 si prin Decizia nr.308/30.03.2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292/ 07.04.2005. Ambele Decizii pot fi accesate pe internet la adresa www.anrgn.ro .

– Contractul de furnizare gaze naturale se încheie de catre viitorul consumator (personal sau prin împuternicit legal) în baza prezentarii unor documente care sa ateste calitatea solicitantului de consumator legal de gaze naturale. Aceste documente difera în functie de categoria de consumator în care se încadreaza solicitantul.